Algemene voorwaarden opleiding KMOP

 1. Algemeen
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op door Lead & Inspire verzorgde opleidingen en trainingen. LEAD & INSPIRE: Lead & Inspire, met maatschappelijke zetel te Achterbroeksteenweg 203, 2920 Kalmthout. Ondernemingsnummer: BE0795.339.028
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich gebonden heeft dan wel voornemend is al dan niet tegen betaling coaching, opleiding, training of event van LEAD & INSPIRE af te nemen.
  3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk;
  4. Algemene Voorwaarden: bedingen, uitgezonderd de bedingen die de kern van de Overeenkomst c.q. Opdracht weergeven, die de contractuele relatie tussen Partijen reguleren en waarvan de eigenlijke inhoud hieronder verder wordt bepaald;
  5. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die ingeschreven is om de coaching, opleiding, training of event te volgen, afgenomen door de Opdrachtgever
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verstrekken van coachings, opleidingen, trainingen of events, ook indien deze niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. In geval van Bijzondere Voorwaarden hebben deze laatste in geval van tegenstrijdigheden voorrang op de Algemene Voorwaarden, dewelke echter van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt onder de Bijzondere Voorwaarden.
  3. Indien een situatie niet geregeld werd in de Algemene Voorwaarden dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemeen toepasselijke recht rekening houdende met de geest van deze Algemene Voorwaarden en de gemeenschappelijke bedoeling van Partijen.
  4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen gedurende de looptijd van de Overeenkomst die in werking treden op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip.
  6. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst als authentieke bron.<
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. Prijsopgaven en offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebeuren steeds onder alle voorbehoud. Prijsopgaven en offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de documenten.
  2. Een bindende Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een schriftelijk of per e-mail bevestiging ontvangt van de Opdrachtgever.
  3. Zolang de getekende Overeenkomst of de bevestiging via de e-mail niet retour is ontvangen, dan wel ontvangen wordt buiten de geldingstermijn van het aanbod, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten.
  4. Behoudens afwijkende afspraken tussen Partijen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde duur, waarvan de duur bepaald wordt door de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht.
 4. Vertegenwoordigingsbeding
  1. Door het ondertekenen van de Overeenkomst of het op andere geldige wijze bevestigen van de Opdracht verbindt de Opdrachtgever zich definitief.
  2. Iedere persoon of maatschappij die een Opdracht bevestigt voor rekening van derden of met het verzoek aan een derde te factureren, maakt zich sterk voor deze derde en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de Overeenkomst volgens, in overeenstemming met de ter zake diende wettelijke bepalingen.
  3. Als de Opdrachtgever onderdeel uitmaakt van een groep, concern of overkoepelende vennootschap en op basis van instructies van deze laatste de Overeenkomst onderschrijft of bij gezamenlijk gegeven Opdracht, geldt er een hoofdelijke aansprakelijkheid tot nakoming van diens verbintenissen onder de Overeenkomst conform Belgisch 1202 BW.
 5. Beëindigen of Wijzigingen van een Overeenkomst
  1. Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten met Opdrachtgever. Op open inschrijving op een coaching, opleiding, training of event gelden aanvullend de bepalingen in Artikel 15.
  2. Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn( doch niet minder dan 30 kalenderdagen) gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.
  3. Elk van de partij kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt vereffend of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst aldus beëindigd zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiële en producten van rechtswege.
  4. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in Artikel 5.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat LEAD & INSPIRE ten aanzien van de prestaties in verzuim is. Bedragen die LEAD & INSPIRE voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  5. In geval van een onvoorzienbare, onvermijdbare en niet-toerekenbare gebeurtenis die de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk belet of aanzienlijk verzwaart, waaronder, doch niet beperkt tot langdurige ziekte, overlijden, wilde staking, wettelijke verplichtingen of overheidsbevelen, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten gedurende de periode van overmacht. Dit zonder afbreuk te doen aan de betalingsverplichting in hoofde van Opdrachtgever en zonder het verschuldigd zijn van enige verdere schadevergoeding.
  6. Elk van de Partijen is gerechtigd door schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij deze Overeenkomst onder de volgende omstandigheden te beëindigen: (i) als de andere Partij een wezenlijke schending van deze Overeenkomst begaat en in gebreke blijft deze binnen 10 werkdagen na de schriftelijke kennisgeving van de ander Partij te rectificeren; (ii) als de andere Partij insolvent wordt, niet in staat is haar schulden tijdig te voldoen, of onderworpen wordt aan een faillissementsprocedure, aan curatele, ontbinding, liquidatie, opheffing of een andere beëindigingsprocedure. Dergelijke ontbinding van de Overeenkomst gebeurt zonder opzegtermijn, noch opzegvergoeding.
  7. Als tot tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  8. Indien de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer het gevolg is van een wanprestatie in hoofde van Opdrachtgever, waaronder het niet of onbehoorlijk naleven van de Overeenkomst, inclusief Algemene Voorwaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd op integrale schadevergoeding boven op de vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.
 6. Medewerking door Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal LEAD & INSPIRE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttigen en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaffen en alle redelijke medewerking verlenen.
 7. Tarieven en betalingen
  1. De toepasselijke tarieven zijn deze zoals weergegeven op de offerte op het ogenblik van het ondertekenen van de Overeenkomst. Bij Opdrachten dewelke kalender jaar overschrijdend worden uitgevoerd, zullen steeds de index verhogingen worden aangerekend. 
  2. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro (€) en zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, steeds exclusief BTW. 
  3. Behoudens afwijkende afspraken, worden de tarieven voor dienstverleningen van derden waar de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst beroep op doet, vervat in de door de Opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
  4. De Opdrachtgever is gerechtigd de tarieven op jaarlijkse basis te herzien, op basis van de index.
  5. Vanaf het ogenblik dat de Overeenkomst wordt ondertekend, dan wel de Opdracht op een andere geldige wijze wordt bevestigd, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de Opdrachtgever. Bezwaren tegen de hoogte van de facturatie schorten deze betalingsverplichting niet op. 
  6. Facturen worden door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betaald. Het volledig cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de coaching, opleiding, training of event. Enkel wanneer er een expliciete, schriftelijke toestemming is van Lead & Inspire kan hiervan afgeweken worden. De betaling dient uiterlijk 5 dagen vóór de aanvangsdatum te zijn voldaan. Bij inschrijvingen korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de coaching, opleiding, training of event niet de volledige betaling is ontvangen, is LEAD & INSPIRE gerechtigd de betreffende Deelnemer de toegang tot de coaching, opleiding, training of event te ontzeggen tot het ogenblik van volledige betaling, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
  7. Door niet te verschijnen op een coaching, opleiding, training of event, waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van LEAD & INSPIRE niet.
  8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden, zijnde de dag volgend op de uiterste betaaldag, tot aan het tijdstip van integrale betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, met in begrip van dagvaardingskosten, rolrecht en rechtsplegingsvergoeding, ook als deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Bovendien zullen bij laattijdige betaling, de overige, nog niet vervallen facturen, eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
  9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever, waaronder faillissement, schuldsanering of gerechtelijke reorganisatie, naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Hetzelfde recht op het ontvangen van een voorschot bestaat wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft de beloofde zekerheid te verschaffen, dan wel wanneer blijkt dat de verschafte zekerheid door toedoen van de Opdrachtgever als ontoereikend dient te worden gekwalificeerd
  10. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag conform hetgeen onder 4.3 werd uiteengezet.
  11. Opmerkingen met betrekking tot de facturatie dienen uiterlijk binnen de vijf (5) kalenderdagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden en dit door middel van een met redenen omschreven e-mail. Bij gebreke aan enige opmerking binnen deze termijn, wordt de facturatie als aanvaard beschouwd.
  12. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Opdrachtnemer te allen tijde bindend.
  13. Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van LEAD & INSPIRE, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens tekortschieting in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan LEAD & INSPIRE zijn voldaan.
  14. Indien u gebruikt maakt van de KMO Portefeuille, geeft Lead & Inspire de deelnemer de verantwoordelijkheid dat hij/zij deze inschrijving ter zijner/haar gebruikt binnen het bedrijf vermeld op de factuur, om het bedrijf met de opgedane kennis te versterken.
 8. Intellectuele en industriële (eigendoms)rechten
  1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, met inbegrip van verbetering of wijzigingen of bijkomende ontwikkeling, berusten uitsluitend bij LEAD & INSPIRE of haar licentiegevers.
  2. In dit artikel wordt ‘product ’onder meer verstaan: ontwerpen, documentatie, opleidingsmateriaal, offertes. Presentaties, programmatuur en databestanden alsmede voorbereid materiaal daarvan.
 9. Vertrouwelijk informatie
  1. Alle door één van de partijen (“Verstrekker”) aan de andere partij (“Ontvanger”) versterkte informatie waarvan de Ontvanger weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijk aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De Ontvanger zal deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is versterkt.
  2. De Ontvanger verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van de Verstrekker ontvangen vertrouwelijke informatie. De Ontvanger zal redelijke aanwijzingen van de Verstrekker ter zake in acht nemen.
  3. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt de Ontvanger zich ertoe om persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De gegevens van de Opdrachtgever en de Deelnemer(s) worden door LEAD & INSPIRE geregistreerd en gebruikt voor klanten- en opleidingsbeheer, alsook voor de registratie van uitgereikte certificaten en om de Opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van LEAD & INSPIRE. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer niet op de hoogte gehouden wenst te worden van toekomstige diensten en producten kan de Opdrachtgever of de Deelnemer dat op een eenvoudige manier schriftelijk aan LEAD & INSPIRE melden. De volledige privacyverklaring van LEAD & INSPIRE is steeds beschikbaar via de website: Privacy Policy – Lead and Inspire (lead-inspire.be)Indien de Opdrachtgever persoonsgegevens verschaft met betrekking tot werknemers of personeel, dan zal de Opdrachtgever deze personen inlichten over de verwerking van deze gegevens door LEAD & INSPIRE voor de bovenvermelde doeleinden. De Opdrachtgever zal deze personen eveneens inlichten over hun kosteloos recht op verzet voor verwerkingen met het oog op direct marketing, evenals over hun recht op toegang en verbetering.
 10. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van LEAD & INSPIRE is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen: vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere andere aansprakelijkheid is uitgesloten. De door LEAD & INSPIRE te betalen schadevergoeding zal nimmer méér bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, althans tot de bedragen van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  2. LEAD & INSPIRE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van LEAD & INSPIRE voor indirecte of gevolgschade, daaronder inbegrepen doch niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, beschadiging of verlies van data, verlies van kans, is uitgesloten.
  3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie of inlichtingen heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  4. De adviezen die tijdens de coaching, opleiding, training of event worden gegeven – door docenten of medecursisten – zijn vrijblijvend en algemeen. Ze mogen niet worden opgevat als (juridisch of technisch) advies op maat.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Opdrachtnemer.
  6. Voor zover Opdrachtgever bij de uitvoering van haar verbintenissen beroep doet op de medewerking of diensten van derden kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.
 11. Overmacht
  1. Indien één van de partijen wegens overmacht enige verplichting ingevolge van een overeenkomst niet kan nakomen, is zij verplicht dit binnen 5 dagen na het vaststellen van de overmacht situatie middels aangetekend schrijven gemotiveerd kenbaar te maken aan de wederpartij. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen.
  2. Ongeacht de aard van de overmacht situatie, blijft de overeenkomst onverkort bestaan. Indien uitvoering van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden door één van de partijen wordt uitgesteld, dienen partijen in overleg te bepalen wanneer alsnog tegemoetgekomen kan worden aan de leverings- of afnameverplichting.
  3. Mocht een overmacht situatie langer dan zes maanden hebben geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan zes maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht die overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
 12. Ongeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1. De eventuele nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasbaarheid van één van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, die integraal van kracht blijven.
  2. Voor de materie geregeld door een bepaling die als nietig, ongeldig of niet-toepasbaar wordt verklaard, zal de wettelijke regelgeving van toepassing zijn. Het feit dat Opdrachtnemer haar rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet laat gelden of met vertraging uitoefent, kan niet worden beschouwd als afstand van recht, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring door Opdrachtnemer. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft enkel betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.
 13. Toepasselijk recht: forumkeuze
  1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die dienen uitgevoerd te worden binnen het Belgisch grondgebied.
  2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kunnen enkel rechtsgeldig voor de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om zich te wenden tot de plaatselijke rechtbanken van het arrondissement waar de Opdrachtgever haar zetel heeft.
 14. Aanmelding en bevestiging van Open Inschrijvingen op een coaching, opleiding, training of event.
  1. Aanmelding geschiedt schriftelijk of telefonisch. Telefonische aanmelding is aan te bevelen in geval van het boeken van een coaching, opleiding, training of event waarbij een intake plaatsvindt, zodat hierover onmiddellijk overleg kan worden gepleegd.
  2. LEAD & INSPIRE verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging. De Deelnemer ontvangt ongeveer 7 dagen vóór aanvang van de coaching, opleiding, training of event een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de locatie, aanvangstijdstip en andere specificaties. Indien de gewenste coaching, opleiding, training of event is volgeboekt, wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden.
  3. Een opdracht geldt als aanvaard door LEAD & INSPIRE, als Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na verzending van de schriftelijke bevestiging, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
  4. De inschrijving van Deelnemers aan coachings, opleidingen, trainingen of events van LEAD & INSPIRE geschiedt in volgorde van aanmelding.
 15. Annulering door Opdrachtgever 
  1. In geval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan Lead & Inspire gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, dient u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag te betalen. Bij overmacht zoals langdurige ziekte/ werkonbekwaam is de annuleringskost 10% zolang deze melding ons bereikt voor de start van de coaching, opleiding, training of event. Verplichtingen naar klanten/werkgever worden niet aanzien als overmacht. Bij alle andere gevallen, als het 30 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. U kunt wel, op een latere datum, deelnemen aan een andere training.
  2. De Opdrachtgever is gerechtigd een voor een coaching, opleiding, training of event ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang aan LEAD & INSPIRE is gemeld en deze naar het oordeel van LEAD & INSPIRE aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de coaching, opleiding, training of event is niet toegestaan. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.
  3. In geval van een training met overnachting(en) is de Deelnemer in geval van een annulering zelf verantwoordelijk voor de annulering van de overnachting(en) op de trainingsaccommodatie. De acceptatie door LEAD & INSPIRE van een tijdige annulering van de training of opleiding ontslaat de Deelnemer derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie. Als de deelnemer wegens heirkracht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van Lead & Inspire is hiervoor vereist.
  4. Indien u omwille van ziekte niet kan deelnemen aan de cursus dient u LEAD & INSPIRE voor de start van de cursus (vóór 9u) op de hoogte te brengen van uw afwezigheid. Gelieve ons ook een afwezigheidsattest te bezorgen. Indien u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag van de coaching, opleiding, training of event aan te rekenen, volgens art 15.1.
 16. Wijziging dan wel annulering door LEAD & INSPIRE van de coaching, opleiding, training of event.
  1. LEAD & INSPIRE behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden, accommodatie, trainers te vervangen, leermiddelen, boeken etc. te actualiseren of cursussen te combineren. LEAD & INSPIRE zal alles in het werk stellen om een coaching, opleiding, training of event conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien deze door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal LEAD & INSPIRE al het redelijke in het werk stellen om de coaching, opleiding, training of event te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden terugbetaald.
  2. Voorts behoudt LEAD & INSPIRE zich het recht voor een groepssessie wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven Deelnemers zullen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van de coaching, opleiding, training of event van een dergelijke annulering bericht ontvangen. Er wordt samen met Opdrachtgever een eerstvolgende passende datum gekozen uit de lijst van geplande sessies.
 17. Openbaarmaking
  1. Opdrachtgever staat LEAD & INSPIRE toe de diensten van LEAD & INSPIRE waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken, met vermelding van de naam en het logo of merk van de Opdrachtgever. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het LEAD & INSPIRE toegestaan openbaarheid te geven aan de oplossing en kan zij een beschrijving opstellen en openbaar maken van de redenen die Opdrachtgever hebben doen besluiten voor de oplossing van LEAD & INSPIRE te kiezen alsmede de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende voordelen.
 18. Slotbepaling
  1. Op de overeenkomsten tussen LEAD & INSPIRE en Opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.
  2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.